ประมวลภาพการแข่งขันกรีฑา
กลุ่ม G-BACS ท่ามะกา 5
(ชมภาพ)
คณะครู และนักเรียน ร.ร.วัดนราภิรมย์
มาศึกษาดูงาน (ชมภาพ)
ผอ.บรรจง ปิ่นปฐม เข้ารับรางวัล
โรงเรียน คุณธรรม
จริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๓
ได้รับมอบเงิน 100,000 บาท (ชมภาพ)
ด.ญ.ไอศวรรย์ เลี้ยงสอน เข้ารับรางวัล
นักเรียนคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๓

ได้รับมอบทุนการศึกษา 40,000 บาท
ผอ.และคณะครูร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน
เป็นข้าราชการที่ดี
คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อ
กับทางเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
ผอ.กล่าวต้อนรับคณะศูนย์แพทย์เทศบาลเมือง
ท่าเรือฯ มาให้ความรู้นักเรียนในวันเอดส์โลก
คณะกรรมการมาประเมินโรงเรียน
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน รอบ 2 (ชมภาพ)
คณะกรรมการมาประเมิน
นักเรียนรางวัลพระราชทาน (ชมภาพ)
โรงเรียนวัดตะคร้ำเอนเป็นสนามสอบธรรมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2553 (ชมภาพ)
คณะครู ผู้บริหาร สพป.กจ.2 เข้าร่วมอบรม
และทำ MOU จุดเน้นคุณภาพผู้เรียนฯ (ชมภาพ)
ขอแสดงความยินดีกับครูวิมลรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ 
ครูดีในดวงใจ ระดับ สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๓
คณะกรรมการมาประเมิน
ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ จ.กาญจนบุรี (ชมภาพ)
นางปภาวรินท์ ซื่อสัตย์ มอบทุนการศึกษา 100 ทุน
จำนวน 100,000 บาท ให้กับนักเรียน (ชมภาพ)

คณะครูจากโรงเรียนบ้านสระลงเรือ
มาส่งครูใหม่ ครูโรงเรียนให้การต้อนรับ

คณะครูและนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
ณ  วัดตะคร้ำเอน (ชมภาพ)
คณะกรรมการมาประเมินโรงเรียน, นักเรียน
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ชมภาพ)
คณะครู นักเรียน ทัศนศึกษา
จังหวัดอยุธยา (ชมภาพ)
คณะกรรมการมาประเมินนักเรียน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
คณะกรรมการมาประเมินโรงเรียน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม (ชมภาพ)
คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จ.กาญจนบุรี มาประชุม
โดยใช้สถานที่หอประชุมโรงเรียน (ชมภาพ)
คณะครู สพป.กจ.2 มาฝึกอบรม
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
คณะครู สพป.กจ.2 เข้ารับเครื่องราชย์ฯ
โดยใช้สถานที่หอประชุมโรงเรียน (ชมภาพ)
ผอ.สพป.กจ.2 ใช้หอประชุมโรงเรียน
ประชุม คณะ ผอ.โรงเรียนในสังกัด (ชมภาพ)
คณะกรรมการมาประเมิน
มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน
(ชมภาพ)
คณะกรรมการจาก สพป.กจ.2
มาประเมินภูมิทัศน์โรงเรียน
ผอ.บรรจง ปิ่นปฐม เข้ารับรางวัล
เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
(ชมภาพ)
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา
กลุ่ม G-BACS ท่ามะกา 5
(ชมภาพ)
คณะครู และนักเรียน ร.ร.วัดตะคร้ำเอน
ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
ผอ.บรรจง ปิ่นปฐม เป็นประธานเปิด
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
คณะครู ร่วมแสดงความยินดี
โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน
  (ชมภาพ)
คณะหน่วยสันติภาพอาสาสมัคร รุ่น 123
มาประเมินโรงเรียนเพื่อจัดหาครูต่างชาติ
(ชมภาพ)
ร.ร.วัดตะคร้ำเอน จัดงานเลี้ยง
รับ-ส่ง คณะครู
  (ชมภาพ)
บริษัท ดัชมิลล์ คิดส์ มาจัดกิจกรรม
ให้นักเรียน โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
  (ชมภาพ)
ร.ร.วัดตะคร้ำเอน จัดพิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2553
  (ชมภาพ)
การเลือกตั้งประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2553
  (ชมภาพ)
ผอ.บรรจง ปิ่นปฐม เข้ารับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง
จากนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ (รมว.ศธ.)
วิทยากรภายนอกให้ความรู้งานประดิษฐ์
กับนักเรียนโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
งานบัณฑิตน้อย : มอบเกียรติบัตร (ชมภาพ)
พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 (ชมภาพ)
โครงการรากแก้วมาตุภูม
ตรวจผลการดำเนินงาน (ชมภาพ)
คณะครู นักเรียน ร่วมถ่ายรูปกับคณะ
โครงการรากแก้วมาตุภูมิ
คณะกรรมการประเมินโรงเรียนดี
ที่กาญจน์ เขต 2 (ชมภาพ)
คณะครู ร.ร.บ้านสระลุมพุก
มาศึกษาดูงาน (ชมภาพ)
คณะครู ร.ร.วัดบางสะแก จ.สุพรรณบุรี
มาศึกษาดูงาน (ชมภาพ)
คณะครู ร.ร.บ้านเบิกไพร จ.ราชบุรี
มาศึกษาดูงาน (ชมภาพ)
คณะครู และกรรมการสถานศึกษาฯ
ร.ร.วัดหนองปล่อง มาศึกษาดูงาน (ชมภาพ)
คณะกรรมการประเมินโรงเรียน
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ชมภาพ)
ผอ.บรรจง ปิ่นปฐม เข้ารับมอบเกียรติบัตร
จากนายอุดม เหลืองสด ผอ.สพท.กจ.2
สมาคมส่งเสริมสวัสดิการสังคมท่าเรือ
มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
โรงเรียนเป็นแกนนำโรงเรียนด้านคุณธรรม
เปิดอบรมให้กับโรงเรียนในเครือข่าย
ขอแสดงความยินด ด.ญ.อรอนงค์ วัฒนกสิกรรม
ได้รับมอบทุนการศึกษา 40,000 บาท
การเข้าค่ายลูกเสือ นักเรียนช่วงชั้นที่ 2,3
ณ ค่ายท่าเสด็จ  จ.กาญจนบุรี
คณะกรรมการประเมินโรงเรียน
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
คณะกรรมการประเมินโรงเรียน
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขต
ร.ร.วัดตะคร้ำเอน จัดงานเกษียณราชการ
ครูวัลภา ศรีเมืองกาญจนา
  (ชมภาพ)
ร.ร.วัดตะคร้ำเอน เลี้ยงรับครูใหม่
ครูน้ำค้าง พุทธา
การแข่งขันกีฬากลุ่ม G-BACSท่ามะกา 5
รชต สัมพันธ์เกมส์ 2009
  (ชมภาพ)
สพฐ. มาติดตามผลการใช้
โปรแกรม MultiPoint Mouse
นักเรียนสนใจการจัดการเรียนการสอน
ผ่านโปรแกรม MultiPoint Mouse
คณะกรรมการประเมินโรงเรียน
คุณธรรม จริยธรรม (ชมภาพ)
คณะกรรมการประเมินนักเรียน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผอ.บรรจง  ปิ่นปฐม รับมอบทุน
จากนายกเทศบาลเมืองท่าเรือพระเแท่น
ผอ.และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่
กับทางเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
ร.ร.วัดตะคร้ำเอน จัดพิธีวันแม่
ประจำปี 2552
  (ชมภาพ)
ร.ร.วัดตะคร้ำเอน จัดทัศนศึกษา
ณ. ซาฟารีเวิลด์
  (ชมภาพ)
คณะบุคลากรจาก ร.ร.บ้านไร่ร่วมฯ
มาศึกษาดูงาน  ร.ร.วัดตะคร้ำเอน
คณะกรรมการมาประเมินสถานศึกษา
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ร.ร.วัดตะคร้ำเอน จัดพิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2552
การเลือกตั้งประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2552
ศูนย์ ICT ร.ร.วัดตะคร้ำเอน
จัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้คณะครู
  (ชมภาพ)
ร.ร.วัดตะคร้ำเอน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2552
  (ชมภาพ)
งานบัณฑิตน้อย : มอบเกียรติบัตร
พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และคณะครู
ร่วมจัดงานวันแห่งความสำเร็จ (ชมภาพ)
คณะบุคลากรจาก สพฐ. และสพท.กจ.2
มาตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดตะคร้ำเอน (ชมภาพ)
คณะบุคลากรจาก ร.ร.วัดธรรมศาลา และ
คณะผู้บริหาร 
มาศึกษาดูงาน (ชมภาพ)
คณะกรรมการมาประเมิน ร.ร.พระราชทาน
ร.ร.วัดตะคร้ำเอน (ชมภาพ)
ผอ.สพท.กจ.2 ร่วมชมงานวันวิชาการ
ร.ร.วัดตะคร้ำเอน คณะครูให้การต้อนรับ
โรงพยาบาลมะการักษ์ มาตรวจสุขภาพ
คณะครู ร.ร.วัดตะคร้ำเอน
ผอ.และคณะครูร่วมจัดงานเลี้ยง
เนื่อง
ในวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.2552
ร.ร.วัดตะคร้ำเอน จัดนิทรรศการ
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2552
นายอุดม เหลืองสด ผอ.สพท.กจ.2 เข้าเยี่ยมชม
ร.ร.วัดตะคร้ำเอน โดย ผอ.คณะครูให้การต้อนรับ